دسته ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

سیر خشک

عمل آوری، خشک کردن وانبار کردن محصول سیر

هدف از عمل آوری خشک کردن سوخ های سیر است

سیر خشک

زمان برداشت محصول سیر

زمان برداشت سیر شرایطی است که در آن عملکرد محصول،طول عمر انبارداری آن و نیز کیفیت پوسته بهترین وضعیت را دارد.

سیر خشک

نیاز غذایی محصول سیر

سیر گیاهی وجینی نوع دو محسوب میشود.به عبارت دیگر نیاز غذایی آن نسبت به محصولاتی نظیر چغندرقند،سیب زمینی و ذرت کمتر است.

سیر خشک

چگونگی زمستان گذارانی سیر

پوشش مناسبی از برف برای جلوگیری از یخ زدگی و مرگ زمستانه سیر ضروری است

سیر خشک

مراحل فنولوژی سیر سفید

گیاه سیر در اوایل دوره رشد خود نیاز به دمای کم و رطوبت بالا و در اواخر دوره رشد نیاز به دمای زیاد و هوای خشک دارد

سیر خشک

مبارزه با علف های هرز در مزارع سیر

علف های هرز بر سر نور،آب،مواد غذایی و فضا با گیاه سیر رقابت می کنند

سیر خشک

نیازگیاه سیر به نور

فوتوپریـود در کنـار دمـا عامـل اصـلی محیطی براي تعیین فنولوژي، سازگاري و تولید در گیاهان حساس به فوتوپریود نظیر سیر می باشد

سیر خشک

نیازهای آب و هوایی سیر- رطوبت

سیر، به خشکی حساس است و رطوبت مناسب برای رشد آن ضروری است

سیر خشک

نیازهای آب و هوایی سیر- دما

گیاه سیر سرمای بسیار شدید زمستان راتحمل می‌کند و کشت پاییزه آن در مناطق کوهپایه‌ای امکان‌پذیر است.